Trở thành một cộng tác viên của freefile

Chúng tôi cần

✨Công tác viên thiết kế 2D, 3D.

✨Công tác viên thiết kế chỉnh sửa video.

✨Công tác viên thiết kế sáng tạo nội dung.

✨Công tác viên tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

 

 

 

Bắt đầu Xem thêm

Thiết kế 2D

View more

Edit video

View more

FreeFile

Hợp tác và phát triển lâu dài.

View more

Thiết kế 3D

View more

Sáng tạo nội dung

View more

Form đăng ký