Fix lỗi port 443 in use by “Unable to open process” with pid 6756!

0
90
Lỗi Port 443 in use by "Unable to open process" with PID 6756
Lỗi Port 443 in use by “Unable to open process” with PID 6756

Để khắc phục lỗi này ta có thể thử các cách sau

Bước 1. Mở file httpd-ssl.conf

Mở file C:xamppapacheconfextrahttpd-ssl.conf lên (mình lưu xampp ở ổ C)

Mở file httpd.conf

Hình 1. Mở file httpd.conf

Bước 2. Thay đổi cổng 443 thành cổng khác

Tìm “Listen 443” và đổi thành một con số mà bạn muốn, ở đây mình đổi thành “4430”

Đổi cổng 443 thành cổng 4430
Hình 2. Đổi cổng 443 thành cổng 4430

Bước 3. Tìm và thay thế

Trên file httpd-ssl.conf tìm và thay thế toàn bộ chỗ nào có 443 thành 4430

Sau đó lưu file và restart lại apache để xem kết quả

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here